Menu

Search by Origin :

Buddhist Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Baharupa Bahuksana
Balavrata Bhadanta
Bhadrapala Bhismasvaraja
Bhuddisrigarbha Boddhidharma
Brahmadhvaja Brahmajetas
Brhadsphalas Buddha
Buddhacaksus Buddhamitra
Buddhanandi BudhasutaCakrasmavara