Menu

Search by Origin :

Buddhist Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Danyasarathi Dasbala
Dayakurca Dechen
Devasrigarbha Devatideva
Dhanayus Dhanibuddha
Dhanuraja Dharmadhara
Dharmadhatu Dharmakara
Dhiman Dhitika
Dipankara Divijata
Drdahana Drdhahanus
Drtaka Dundhabisvara
Durdharsakumara