Menu

Search by Origin :

Greek Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Krisr Krischanr
Krischan Kris
Krinippos Krikor
Kreon Kratos
Krateros Krantor
Kozma Koz
Kostis Kostas
Kosmy Kosmosr
Kosmo Kosmas
Kosma Korudon
Korax Koragos
Konstantinos Konstandinos
Konon Kolya
Kolinka Kola
Koinos Koines
Knicklas Kliment
Kleon Kleomenes
Kleobis Kleminis
Klement Klemens
Klemenis Kleitos