Menu

Search by Origin :

Hindu Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Agnipa Agniputhiran
Agnira Agnirajan
Agniruha Agnisambhava
Agnisika Agnisinha
Agnisoma Agnisri
Agnistu Agnistuta
Agnit Agnitejas
Agnivallabha Agnivamin
Agnivarna Agnivesa
Agnivesya Agnivirya
Agnpurna Agraha
Agraj Agraja
Agrasena Agrayana
Agrayani Agreni
Agrima Agya
Agyakumar Aha
Ahamyati Ahankara
Ahanmani Ahannatha
Ahanti Ahar
Ahara Aharbandhava