Menu

Search by Origin :

Parsi Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Puladvand Pulad
Pourushaspa Porgav
Polad Pochaji
Pisnangh Pishkasir
Pishkar Pishishyaothna
Pishan Piruz
Pirgushnasp Pirangushnasp
Peterasp Pestanji
Peshotanji Peshotan
Perwez Persheus
Perozshah Peroz
Peroch Pedram
Pashin Pashangh
Parwez Parviz
Parvez Parvanda
Parastar Palash
Palanji Paktan
Paitiraspa Pahlawan
Pahalvan Padmani
Paband