Menu

Search by Origin :

Parsi Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Syavarshana Syamak
Suroyazat Surin
Suklaji Stivant
Sriroxna Spityur
Spitaman Spentodad
Sorush Sorabji
Sohrkhab Sohrab
Soha Smerdis
Smardis Siavush
Siavax Siavakhshan
Siavakhsh Siamak
Shirzad Shirvanshah
Shiruy Shirmard
Shidush Shidasp
Shershah Sheroy
Sheriadji Shergir
Sherfiruz Sheherbaraz
Sheherazad Sharukh
Shapurji Shapur
Shahzad Shahvir