Menu

Search by Origin :

Parsi Boys Name

Name Meaning Name Meaning
Azman Azarzushnes
Azarmig Azarkevan
Azadsarv Azadmard
Azadchehr Azadafroz
Azad Ayanghat
Aushedar Aushedar-mah
Aurvatasp Aurashaspa
Athrina Atbin
Atars Astoh
Asrat Aspantaman
Aspandyar Aspandad
Ashtad Ashraf
Ashavahisht Asfandiar
Asdin Arzani
Aryameher Aryaburzin
Arvand Artawahishta
Artavardiya Artafarnis
Arta Arshis
Arshavir Arshan
Arshama Arshak