Menu

Search by Origin :

Parsi Girls Name

Name Meaning Name Meaning
Bachubai Bahar
Bahmanbanu Bahmandokht
Bakhtavar Banu
Banubai Banudadhush
Banugul Banugushnasp
Banuhufriya Banuhufriz
Banuhuram Banuhururish
Behafrid Behruz
Behzad Benafsha
Bhikhaiji Bostan